Ubezpieczenia firmowe

Ubezpieczenia firmowe służą kompleksowej ochronie majątku każdego przedsiębiorcy. Mienie firmy chronione jest od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia w wyniku pożaru i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży. Każde nawet małe przedsiębiorstwo to nie tylko majątek, ale także pracownicy. W naszej ofercie znajdą Państwo zarówno ubezpieczenia chroniące majątek firmy jak również zabezpieczające zdrowie i życie pracowników.

W naszej ofercie znajdą Państwo

  • Ubezpieczenia mienia firmy – budynki, lokale, maszyny, urządzenia, środki obrotowe, wartości pieniężne, mienie pracownicze itp. od pożaru i innych zdarzeń losowych, oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku.
  • Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (stacjonarnego i przenośnego) od wszelkiego rodzaju ryzyka.
  • All risks – ochrona obejmuje wszystkie ryzyka za wyjątkiem wyłączonych z OWU (np. ognia, zalania, działania energii elektrycznej, przepięć, błędów w obsłudze, kradzieży, rabunku, nawet poza miejscem ubezpieczenia).
  • Odpowiedzialność cywilna (OC firmy) – chroni przed szkodami wyrządzonymi osobom trzecim, zapewni ochronę od konsekwencji finansowych naprawienia szkody wyrządzonej w związku z wykonywaniem działalności lub posiadaniem maszyn lub urządzeń (uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy, szkody osobowe, straty finansowe osób trzecich). W zależności od branży firmy, ubezpieczenie to możemy rozszerzyć o klauzule zapewniające ochronę dla danego rodzaju działalności – np. OC najemcy, OC pracodawcy, OC za produkt, OC podwykonawcy, OC za szkody powstałe po przekazaniu wykonanej pracy lub usługi odbiorcy, OC za szkody powstałe poza terytorium RP, OC dla branży budowlanej, hotelarskiej, fryzjerskiej.
  • Ubezpieczenia transportowe – ubezpieczenie mienia w transporcie (CARGO), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika w ruchu krajowym i międzynarodowym, odpowiedzialność cywilna spedytora.
  • Grupowe ubezpieczenia na życie pracowników i członków ich rodzin oraz NNW pracowników – zabezpiecza zdrowie i życie i pracowników od nieszczęśliwych zdarzeń losowych, zabezpiecza pracodawcę od niespodziewanych wypłat odszkodowawczych